Powrót do Website Sklep internetowy
b-token EU
Adres
Veldenstraat 14,
2470, Retie,
Belgium

BE 0806.151.756 (BTW)
BE47 7805 9232 7580 (IBAN)
GKCCBEBB (BIC)
Numer telefonu
+32 14 / 38.99.00

Terminy i Warunki

Zawarte tu ogólne warunki sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów zawieranych przez firmę b-token i są nadrzędne względem wszelkich warunków zakupu/sprzedaży kupującego. Składając zamówienie kupujący potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki. Odstępstwa lub uzupełnienia do tych warunków będą ważne, jeśli zostaną wcześniej pisemnie zatwierdzone przez firmę b-token.

1. Oferty

Nasze oferty są zawsze niezobowiązujące. Stają się wiążące dopiero po zatwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia przez firmę b-token.

O ile brak inaczej stanowiących warunków, oferty zachowują ważność przez miesiąc od dnia ich sporządzenia.

Oferta internetowa zawiera pełne i dokładne opisy sprzedawanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Są one wystarczająco szczegółowe, aby kupujący mógł dobrze rozeznać się w ofercie. Prezentowane przez firmę b-token zdjęcia i ilustracje są odpowiadającym rzeczywistości obrazem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oferty zawierające oczywiste pomyłki lub wyraźne błędy nie będą wiążące dla firmy b-token.

2. Zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem internetu lub poczty e-mail. Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i wykazem zamówionych towarów.

O ile brak inaczej stanowiących warunków, podane ceny nie obejmują podatku VAT i kosztów wysyłki. Firma b-token może zmienić ceny, jeśli po zawarciu umowy z kupującym nastąpią zmiany w kosztach energii, surowców, płac lub też w którymkolwiek elemencie składowym jej kosztów produkcji.

Wykonanie przekazanego do wykonania wzoru produktu w jakiejkolwiek formie, odbywa się wyłącznie na ryzyko kupującego, dlatego też firma b-token nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wszczęcia postępowania cywilnego w zakresie podrabiania towarów lub naruszenia praw autorskich. Zakłada się, że kupujący uzyskał prawa autorskie od właściciela wzoru lub posiadacza praw autorskich do wzoru.

W razie błędów w dostawie lub jakiejkolwiek pomyłki, odpowiedzialność firmy b-token ogranicza się do wykonania na nowo zleconej pracy/produktów. Kupujący odstępuje od dochodzenia dodatkowego odszkodowania.

3. Płatności

O ile brak inaczej stanowiących warunków, faktury firmy b-token są płatne z góry. Towary są dostarczane dopiero po otrzymaniu płatności.

Płatności można dokonywać przez internet, przelewem lub też płacąc gotówką w oddziale firmy b-token. Płatności internetowe są zabezpieczone i odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego serwera.

4. Terminy dostaw

Podawane terminy dostaw są jedynie orientacyjne i nie są wiążące. Opóźnienie w dostawie nie może być w żadnym razie podstawą do dochodzenia odszkodowania lub rozwiązania umowy przez kupującego.

5. Zastrzeżenie własności

Dostarczone towary pozostają własnością firmy b-token do czasu zapłacenia przez kupującego wszystkich należnych kwot głównych, odsetek, kosztów i podatków. Kupujący ponosi jednak ryzyko związane z towarami od chwili opuszczenia przez nie magazynów firmy b-token. W razie braku płatności ze strony kupującego, firma b-token może natychmiast rozwiązać umowę poprzez zwykłe pisemne zawiadomienie po ośmiu dniach bez reakcji ze strony kupującego na powiadomienie go o naruszeniu. Firmie b-token przysługiwać będzie ponadto prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów i odszkodowania za poniesione straty.

6. Anulowanie zamówienia

Kupujący może anulować złożone zamówienie wyłącznie na piśmie. Anulowanie będzie ważne po pisemnym zaakceptowaniu go przez firmę b-token.

7. Skargi

Aby skarga była ważna, musi być złożona na piśmie lub pocztą e-mail i zatwierdzona pisemnie przez firmę b-token.

Ważne skargi należy zgłaszać:

  1. w przypadku skarg dotyczących niezgodności dostarczonych towarów i widocznych wad – najpóźniej w ciągu ośmiu dni od dostarczenia towarów;
  2. w przypadku skarg dotyczących wad ukrytych – najpóźniej w ciągu ośmiu dni od wykrycia wady i najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia dostawy towarów.
     

Złożenie skargi nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty za towar. Kupujący nie może odesłać jakichkolwiek produktów bez uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody b-token.

Nasza gwarancja ogranicza się w każdym przypadku do wymiany zamówienia, a jeśli jest to niemożliwe, do zwrotu kwoty za sprzedaż.

Nasze dane kontaktowe:
b-token bv
Veldenstraat 14 bis
2470 Retie
Belgia
info@b-token.eu

8. Spory

Wszelkie spory dotyczące zawarcia, ważności, interpretacji lub wykonania postanowień niniejszej umowy i innych wynikających z niej umów, będą podlegać prawu belgijskiemu i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Turnhout.

9. Dane osobowe

Dane osobowe przekazane przez kupującego w związku z zamówieniem złożonym w b-token będą przechowywane w zautomatyzowanej bazie klientów. Firma b-token może wykorzystywać je do celów promocyjnych, przekazywania kupującemu informacji i śledzenia zamówień. Kupujący może zażądać od b-token wglądu w swoje dane a także nakazać ich usunięcie lub wprowadzenie do nich zmian. W tym celu kupujący winien wysłać wiadomość e-mail na adres info@b-token.eu. Przechowywane dane nie są udostępniane osobom trzecim.

10. Zwroty

Kupujący ma prawo zwrócić towary w ciągu 14 dni od otrzymania dostawy. W tym celu winien skontaktować się z firmą b-token, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@b-token.eu.

Jeśli zamówienie obejmuje większą liczbę towarów, termin 14 dni zaczyna swój bieg od dnia otrzymania ostatniego artykułu. Zwracany produkt należy wysłać w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu zwrotu.

Gdy kupujący powołuje się na prawo do odstąpienia od umowy, musi zwrócić towary w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnych opakowaniach. Kupujący może odesłać towary po uzgodnieniu tego z b-token za pomocą poczty e-mail lub telefonu. Po otrzymaniu towarów cała kwota, na jaką opiewało zamówienie włącznie z kosztami jego wysyłki, zostanie przekazana na rachunek kupującego. Kupujący ponosi jedynie koszty zwrotnej wysyłki towarów do firmy b-token.

Zwrotowi nie podlegają następujące produkty – chyba że dostarczono nieprawidłowe towary lub towary niezgodne z opisem:

  • produkty wykonane na indywidualne zamówienie kupującego;
  • produkty spersonalizowane wedle życzeń kupującego;
  • produkty, które noszą wyraźne oznaki użytkowania przez kupującego.
     

Adres dla zwrotów: b-token, Veldenstraat 14 bis, 2470 Retie, Belgia.

|

Aby pokazać produkty, które mogą cię zainteresować, ta strona gromadzi dane personalne i udostępnia je innym podmiotom. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji. Odmów Wyrażam zgodę